Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

eBOI

Urząd Stanu Cywilnego

z-ca kierownika: Mariola Tyrcha tel. 91 39 26 230

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

kierownik: Elżbieta Laskowska tel. 91 39 26 212, 213

Dotyczy wniosku o wydanie wymianę dowodu osobistego

Dotyczy wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Dotyczy wymeldowania z pobytu stalego

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy obywatela rp

Dotyczy zameldowania na pobyt staly obywatela rp

Dotyczy zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

SSiO 01 - dotyczy wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały czasowy

SSiO 02 - Dotyczy wydawania zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego czasowego

SSiO 05 - Zameldowanie na pobyt stały czasowy - administracyjnie

SSiO 08 - Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego czasowego

SSiO 10 - zbiórka publiczna

SSiO 11 - impreza masowa

SSiO 12 - zgromadzenia

SSiO 16 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

SSiO 17 - Zmiana w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych

SSiO 18 - Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców

Utrata dowodu osobistego ( Kradzież, Zagubienie )

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniobiorcy)

Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniodawcy)

Wniosek o udzielenie danych w trybie jednostkowym z rejstru daowodów osobistych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Znalezienie dowodu osobistego