PSZOK w Słajsinie

Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Do PSZOK można odprowadzać m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów osobowych (4 szt . rocznie na gospodarstwo domowe), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie , zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), styropian i wiele innych, często kłopotliwych odpadów.
Wszystkie rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK i inne szczegóły można znaleźć w załączonym Regulaminie.
Ważnym jest by odpady były posortowane  i zgromadzone w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane. Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie zabezpieczone.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Jaki pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych?

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż wszelkie kwestie związane z ilością i pojemnością pojemników na odpady komunalne, w które musi być wyposażona nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard” (uchwała nr XXII/198/12 z 28 grudnia 2012 r.).
Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l lub 120 l, przy czym:

Czytaj więcej: Jaki pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałych?

Komunikat dla firm, instytucji…

odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przyjętą 26 września 2012 r. uchwałą nr XIX/160/12 Rada Miejska zdecydowała o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. W konsekwencji właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek złożyć stosowną deklarację w terminie od 5 maja do 15 czerwca 2014 r. Można je składać w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 14.

Czytaj więcej: Komunikat dla firm, instytucji…

Opłata śmieciowa będzie zaokrąglana

odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być zaokrąglane do pełnych złotych – takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów powołującego się na art. 63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej: „podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”

Czytaj więcej: Opłata śmieciowa będzie zaokrąglana

Dokumenty - dot. odpadów