Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

W dniach 17 – 27 marca 2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odbiór odbywać się będzie w formie tzw. wystawki. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i odrębnych lokali mieszkalnych (nie będących częściami wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni) powinni wystawiać je przed posesję. W pozostałych nieruchomościach (budynki wielolokalowe, nieruchomości niezamieszkałe) należy wystawiać przy pojemnikach na odpady komunalne. Istotne by odpady były wystawione przed godziną 7.00 w dniu, w którym zaplanowany jest ich odbiór na danej ulicy lub w danej miejscowości . Niespełnienie tego warunku może skutkować nieodebraniem odpadów.

Czytaj więcej: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Śmieci do pojemnika, nie do lasu

odpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż z nieruchomości zamieszkałych odbierane są każde ilości odpadów komunalnych. Nie ma więc potrzeby by nadwyżki pozbywać się w sposób nielegalny.

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach zwana „ustawą śmieciową”. Zgodnie z nią właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Nowogard wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, a nie - tak jako to było wcześniej - od ilości wytworzonych odpadów. Nawet jeśli obok wypełnionego pojemnika znajdą się worki z odpadami komunalnymi zostaną one wywiezione bez dodatkowej opłaty. Nie ma więc konieczności wywożenia nadmiaru śmieci do lasu czy wyrzucania przy drodze. Za taki czyn grozi kara grzywny.

Czytaj więcej: Śmieci do pojemnika, nie do lasu

Informcja - ZBK

odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie  Nr XIX/160/12 z dnia 26 września 2012 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2014 r. objęte zostały także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych upłynął 15 czerwca 2014 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr  XXXV/340/14 z dnia 14 marca 2014 r.), w związku z czym przypominamy właścicielom tych nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, o obowiązku jej złożenia.

Czytaj więcej: Informcja - ZBK

Opłaty za odpady bez faktur

Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
ZBK nie będzie wystawiać faktur ani rachunków za powyższą opłatę. Nie będzie również żadnych książeczek. Potwierdzeniem wpłaty jest pokwitowanie z kasy lub wyciąg z rachunku bankowego osoby wpłacającej.
Wpłaty należy dokonać w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 w godzinach od 8.00 do 14.00 (przerwa 10.00 do 10.30) lub na rachunek bankowy ZBK nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Dokumenty - dot. odpadów