Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców gminy Nowogard dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego nimi gospodarowania.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska.

ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW OZNACZA, ŻE:

  • Zbiórkę odpadów prowadzi gmina za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu,
  • Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy będą wnosić do gminy, wpływy z opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych mają w całości pokrywać koszty prowadzenia zbiórki,
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (promowanie segregacji odpadów),
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad zbiórką i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
  • Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich mieszkańców – zbiórka odpadów komunalnych prowadzona będzie na terenie całej gminy Nowogard według ustalonego harmonogramu,
  • Zostaną wprowadzone punkty selektywnego zbierania odpadów w których zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: odpady zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (do 100kg rocznie na rodzinę), zużyte opony (4 sztuki rocznie na rodzinę), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady niebezpieczne (np. chemikalia, żarówki, świetlówki), odzież i tekstylia.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

  • Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 r.,
  • Wnoszenia opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się opłatę na rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub gotówką w Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 72–200 Nowogard
  • Zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard,

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zespół powołany do opracowania i wdrożenia
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dokumenty - dot. odpadów