Rata za alkohol do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

DOFINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
DOFINANSOWANIE 80 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 111 000 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że wnioski o stypendium szkolne na rok 2021/2022 będą dostępne od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6. 
Wnioski będzie można składać osobiście od 1 do 15 września 2021 r.  - pokój nr 11.
Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu (528 zł/os).
Przyznawane jest w formie pomocy rzeczowej lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania.

Pomoc w formie rzeczowej dotyczy refundacji zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in.:

  • podręczników i przyborów szkolnych,
  • stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
  • sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem związanym z procesem edukacji jak też kosztów opłat abonamentu internetowego oraz refundacji opłat wymaganych przez szkołę, np. opłaty czesnego oraz opłat za udział w wycieczkach szkolnych.

Wypłata stypendiów szkolnych będzie następowała po wcześniejszym przedstawieniu rachunków/faktur potwierdzających poniesione koszty edukacyjne do wysokości przyznanego stypendium.

Dyrektor OPS
Dorota Maślana