Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2021r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard:
Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470
Druk oświadczenia można pobrać jako załącznik do w/w ogłoszenia lub w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu , Plac Wolności 5 , pok. 210 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie , tel. 91 39 26 233 – Urszula Berezowska.

Informujemy , że ww. oświadczenie można złożyć:

  1. Poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do skrzynki ,, Poczta do Urzędu Miejskiego’’ umieszczonej na przodzie budynku Ratusza przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie , Plac Wolnosci 1.
  2. Za posrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres : Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.
  3. Osobiście , po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie , tel. 91 39 26 233 . Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5 .

Należy pamiętać, że w styczniu 2021 jest tylko 19 dni roboczych, natomiast 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. W związku z sytuacją epidemiczną ważne jest, aby nie odkładać zlożenia oświadczenia i dokonania opłaty na ostatnią chwilę.

załącznik: