Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Spotkanie mieszkańców Wołowca z burmistrzem Nowogardu
Na zorganizowane w Wołowcu zebranie, 29 października br., sołtys Adam Orpel zaprosił, w imieniu swoim i mieszkańców, burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podsumowania 4 letniej współpracy sołectwa z burmistrzem.

Najważniejszymi inwestycjami, które zostały zrealizowane przez gminę Nowogard na terenie sołectwa były: remont świetlicy wiejskiej w 2011 roku (za kwotę 28.954,20 zł.), remont drogi powiatowej Wołowiec-Struga na odcinku 440 mb w 2013 roku (za kwotę 106 828 zł.). Ponadto w br., wykonywano bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Wołowcu oraz oświetlenia drogowego .

Zebranie toczyło się w ożywionej atmosferze z dużą ilością pytań mieszkańców do burmistrza, dotyczących przede wszystkim remontu dróg powiatowych i gminnych, znajdujących się na terenie wsi oraz nowego oświtlenia w Wołowcu. Podczas spotkania burmistrz udzielał na niektóre pytania odpowiedzi bezpośrednio, a inne zostały zanotowane, a odpowiedzi na nie zostaną udzielone, po zapoznaniu się z opinią kierowników danych wydziałów, w terminie późniejszym.

Kończąc zebranie, w imieniu mieszkańców, sołtys Wołowca powiedział: „Serdeczne dziękuje panu burmistrzowi Robertowi Czapli za dotychczasową współpracę i mamy nadzieje, że przez kolejne lata pan o nas również nie zapomni".

Anna Narkiewicz