2020 03 11 baner

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami),  art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XXV/279/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech zespołów ogrodów działkowych w Nowogardzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w dniach od 25 kwietnia 2014 r. do 27 maja 2014 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard w godz. 7.30-15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2014 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie o godz.  12.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowogardu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy  ważnego kwalifikowanego certyfikatu
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Burmistrz Nowogardu