Pod koniec 2022 roku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne PUWiS zwróciło się do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogardzie Jowity Pawlak z pismem zawierającym wniosek o podjęcie przez radę uchwały podwyższającej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport do oczyszczalni ścieków i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych.

To samo pismo skierowano również do burmistrza.

Mimo podjęcia przez urzędników merytorycznej pracy nad stanowiskiem gminy przewodnicząca podjęła samodzielne prace nad podwyższeniem opłat. Bez konsultacji z urzędem przygotowano projekt uchwały i skierowano do pracy w Komisji Finansowo Gospodarczej. Komisja rozpatrywała wniosek PUWiS w dniu 27 kwietnia 2023 roku i znów bez woli zapoznania się z argumentacją osób zawodowo zajmujących się w Gminie Nowogard kwestiami administracyjnymi w tym zakresie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały podnoszący stawki. W głosowaniu komisja zarekomendowała stawkę górną na wysokości 46 zł za 1m3, natomiast za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i unieszkodliwianie nieczystości ciekłych odbieranych z tych instalacji – 160 zł za 1 m3. Projekt uchwały trafił pilnie na sesję Rady Miejskiej
w Nowogardzie, która przyjęła propozycję Komisji Finansowo-Gospodarczej.

Co poraża to brak chęci zgłębienia przez przyjmujących podwyżkę radnych, z przewodniczącą rady i przewodniczącym komisji na czele problemów mieszkańców gminy w trakcie procedowania całej podwyżki. Mimo stawienia się do dyspozycji i obecności na posiedzeniu komisji i obradach rady przedstawicieli merytorycznego wydziału nowogardzkiego ratusza, czyli Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska nikt nie raczył nawet skonsultować z urzędnikami stanowiska gminy w tak istotnej dla mieszkańców sprawie.

Obrazki z podejmowania przez radnych decyzji o podwyżce są dostępne na kanale Gminy Nowogard w portalu You Tube, gdzie transmitowane są obrady rady. Mieszkańcy zwrócili już uwagę, że debata nad podwyżkami ogranicza się do dyskusji radnych, głównie z klubu radnych Nowa jedynie z przedstawicielem wnioskodawcy, czyli PUWISu z całkowitym pominięciem fachowej opinii administracji gminy odpowiedzialnej za ten zakres gospodarki komunalnej.

Wygląda na to, że przypisując sobie nieomylność radni, którzy utworzyli w radzie większość, w kwestii obarczania mieszkańców podwyżkami nie widzą potrzeby zgłębiania problemów, nad którymi głosują. Paradoksalnie postępują tak samo, gdy to burmistrz przedstawia rzeczowo uzasadnione i wsparte programami osłonowymi projekty urealnienia innych obowiązujących w gminie opłat czy podatków lokalnych (np. za zajęcie pasa drogi). Z zasady odrzucając inicjatywy i nie dopuszczając do głosu rzeczowych i opartych na aktualnych analizach argumentów potrafią sprzeciwić się choćby parogroszowym korektom. Paradoks polega na tym, że chętnie i z pominięciem merytorycznych służb burmistrza fundują mieszkańcom podwyżki na wniosek przedsiębiorcy.

PS