Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno
Zakończyły się prace ziemne związane z budową sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno. Inwestycja dofinansowana jest z pozyskanych przez burmistrza Roberta Czaplę środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 1 903 292,93 zł. Więcej o projekcie poniżej.

b_260 _ 192_16777215_0_0_images_2018_05_2018_05_08_logo.JPG

"Budowa sieci wod-kan w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno".
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Numer i nazwa Osi Priorytetowej: RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie.
Numer i nazwa Działania: RPZP.01.13.00 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju.
Numer i nazwa Celu Tematycznego: 03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.
Numer naboru: RPZP.01.13.00-IZ.00-32-001/15.
Numer umowy o dofinansowanie: RPZP.01.13..00-32-0005/16-00
Numer aneksu do umowy: RPZP.01.13..00-32-0005/16-01
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 903 292,93 zł

Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnej doprowadzającej do obszaru inwestycyjnego w obrębie Wojcieszyn-Miętno. Przedmiotowy projekt wynika z wizji/strategii rozwoju gospodarczego określonej w Kontrakcie Samorządowym. Rozwój ten opiera się na komplementarnym podejściu do zjawisk społeczno-gospodarczych w celu pobudzenia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Teren inwestycyjny, stanowiący podstrefę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, do których ma zostać doprowadzona sieć wodno-kanalizacyjna znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 6, przylegającej do węzła komunikacyjnego obwodnicy Nowogardu. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2010. Projekt obejmuje budowę sieci wod-kan z włączeniem do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w ul Armii Krajowej. Projekt obejmuje swym zakresem: - budowę sieci wodociągowej PE 160 mm o długości 2 705,68 mb oraz PE 110 mm o długości 20,35 mb na terenie działki nr 411/28, położonej w obrębie geodezyjnym Miętno, gmina Nowogard oraz na terenie działek 40/4, 21/2, 41/3, 37, 2/2, 18/4, 18/2, obręb geodezyjny Wojcieszyn, Gmina Nowogard. - sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC 250 mm o długości 1 871,90 mb oraz PVC 200 mm o długości 593,00 mb na terenie działki nr 411/28, położonej w obrębie geodezyjnym Miętno, gmina Nowogard, oraz na terenie działek 40/4, 21/2,, 41/6, 41/3, 37, 2/2, 18/4, 18/2, obręb geodezyjny Wojcieszyn, Gmina Nowogard. - instalację elektryczną nn 0,4 kV o długości 103,50 mb na terenie działek nr 21/2, 37, obręb geodezyjny Wojcieszyn, Gmina Nowogard. - budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi ekspresowej nr S6, działki 2/2 i 18/5 obręb Wojcieszyn o długości 80 mb. - zjazd techniczny w pasie drogowym drogi gminnej na terenie działki nr 21/2, obręb geodezyjny Wojcieszyn, Gmina Nowogard.