• Dodatki mieszkaniowe - deklaracja o wysokości dochodów , wniosek , załącznik do wniosku
 • Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych informacja
 • Wniosek o najem mieszkania - informacja , wniosek , deklaracja o dochodach , oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Wniosek o zamianę mieszkania - informacja , wniosek
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - informacjawniosek (formularz wniosku wynikający z art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - informacjawniosek
 • Oświadczenia o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - oświadczenie
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - zgłoszenie
 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze Gminy Nowogard i w komunikacji miejskiej - informacja
 • Załatwienie pochówku na cmentarzach wiejskich - informacja
 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej na teremie miasta i gminy Nowogard oraz dróg powiatowych w granicach miasta - informacja , wniosek
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - informacja
 • Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informacja , wniosek
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg gminnych - informacja , wniosek
 • Zgłoszenie awarii urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi a umieszczonych w pasie drogowym dróg powiatowych - informacja
 • Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych/ wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów - wniosek
 • Zgłoszenie drzew lub krzewów stanowiących wywrot/ złom - wniosek
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 • Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
 • Wniosek o skierowanie na zabieg sterylizacji-kastracji-uśpienia ślepego miotu - wniosek

Wzór wniosku dot aktu planowania przestrzennego

Stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny obowiązujące w 2021 roku

Aktualne druki informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku można pobrać ze strony internetowej
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Nr XIX/116/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 roku:

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny doc, pdf
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości doc, pdf
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny doc, pdf
 • Informacja w sprawie podatku - osoby fizyczne doc, pdf