Informuję, że w dniu 28 czerwca 2013 r. gmina Nowogard złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o dofinansowanie zadania polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard”. Jest to trzeci etap usuwania azbestu z zabudowań zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Od 2011 r. usunięto łącznie 28 ton płyt azbestowych z 21 nieruchomości pozyskując na ten cel środki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 28 661,42 zł. W tym roku do programu zgłosiło się 13 właścicieli nieruchomości w tym 6 z Nowogardu i 7 z terenów wiejskich gminy. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywana do utylizacji to 1515,85 m2. Szacunkowy koszt zadania wynosi 20 648,44 zł.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Uprzejmie informujemy, że gmina Nowogard przystępuje po raz kolejny do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Prace związane z usuwaniem azbestu będą obejmować koszt demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

O przyznanie usługi mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.