USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NOWOGARD W 2023 ROKUSzanowni mieszkańcy Gminy Nowogard

Uprzejmie informuję, iż w trosce o Państwa zdrowie, zamierzam złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W związku z powyższym do dnia 24 lutego 2023 r. przyjmować będziemy wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

Kto może złożyć wniosek?

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, m.in.:

2022 10 17 AZBESTGmina Nowogard informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie”. Z pomocy skorzystało w tym roku 16 mieszkańców naszej gminy.

Łącznie z terenu gminy Nowogard usunięto 79,06 ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Burmistrz Nowogardu zachęca do utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się jeszcze na terenie naszej gminy.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ

2022 01 17 azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców Gminy Nowogard zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?
O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?
Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

USUWANIE AZBESTU W 2021 ROKUKolejny rok programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard zakończony sukcesem.
Od roku 2013 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla z powodzeniem realizuje program usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Pozyskiwane dotacje na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozwalają skutecznie zmniejszać ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy.

W dniu 11 października 2021 r. Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia publicznego- firmą Eco-Pol Sp. zo.o. z Pruszcza, która dokona demontażu, odbioru i utylizacji eternitu z terenu gminy Nowogard.

Do tej pory z pomocy w usunięciu azbestu skorzystało 124 mieszkańców naszej gminy. Łącznie usunięto 541,8998 ton azbestu(29938,1 m2). Jest to połowa zinwentaryzowanej ilość znajdującej się w gminie Nowogard. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest do skorzystania z pomocy oferowanej przez Gminę.

Wszystkim nam zależy, aby ten szkodliwy dla zdrowia wyrób zniknął z naszego sąsiedztwa. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zobowiązuje wszystkich do pozbycia się do roku 2032 całości azbestu z naszego kraju.

Wychodząc naprzeciw wszystkim niedogodnościom, w trosce o zdrowie mieszkańców, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zaprasza do skorzystania z pomocy w pozbyciu się wyrobów zawierających azbest.

„Gmina Nowogard informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Wydział GKMiOŚ
Anna Stokłos