Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie wszedł w życie podział na gospodarstwa domowe uwzględniający gospodarstwa jednoosobowe.

Mieszkańcy takich gospodarstw powinni skorygować złożoną deklarację DOP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłaszając się do siedziby ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub – jeśli są mieszkańcami budynku wielolokalowego posiadającego zarządcę nieruchomości – do siedziby zarządcy.

Jednocześnie przypominamy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

pierwotnie ustalona stawka za odpady zbierane selektywnie

nowa stawka za opdady zbierane selektywnie

stawka za odpady zmieszane

JEDNOOSOBOWE (1 osoba)

X

17 zł

24 zł

MAŁE (2 osoby)

27 zł

25,65 zł

35 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

41 zł

38,95 zł

53 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

50 zł

47,50 zł

65 zł

Realizując ustawowy obowiązek Gmina Nowogard informuje, iż podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogardzie mieszcząca się przy ul. 15 Lutego 14 c.

Zakład Usług Komunalnych uruchomił Centrum Obsługi Klienta. Wszelkie skargi, zażalenia czy informacje można zgłaszać do pracowników ZUK pod numerami telefonów: 91 39 21 322 oraz 91 39 21 582.

Miejscem zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jest Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadów w Słajsinie.

 

odpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc upływa 10 lipca. Obecnie obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwałą nr XXII/196/12.

Opłatę można uiścić przelewając deklarowana kwotę na numer konta Zarządu Budynków Komunalnych: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub osobiście w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 (parterowy budynek za biurowcem, w głębi podwórka).

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

OdpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż ewentualne przypadki niedostarczenia przez Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie pojemnika lub worka do odbioru odpadów komunalnych jak również wszelkie inne utrudnienia związane ze zmianami w gospodarce śmieciowej można zgłaszać pod numerami telefonu 91 578 53 60, 91 578 53 55 lub osobiście w siedzibie ZBK przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie.

W następstwie uchwalenia w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której gminy zobowiązane zostały do stworzenia i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi radni Rady Miejskiej w Nowogardzie zobligowani byli do podjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowogard.

Chcąc przybliżyć Państwu nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazujemy na Państwa ręce Wydanie Specjalne „Wiadomości Samorządowych" poświęconych wyłącznie tej tematyce.