Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępca Dyrektora Ośrodka

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zaprasza do składania ofert na stanowisko Zastępca Dyrektora Ośrodka.

Termin składania ofert: 23.02.2024r.

Szczegółowe informacje: https://ops.nowogard.pl/bip/wolne-stanowiska/140-konkurs-na-wolne-stanowisko-urzednicze-zastepca-dyrektora-osrodka

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora,

3. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

4. udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

5. niekaralność, tj. osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  pełni praw publicznych,

7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

8.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, znajomość przepisów ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 913926248 lub 913926252
Dokumenty należy składać do 23 lutego br. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Zastępca dyrektora”.