roc woda w piwnicy Woda w pomieszczeniach stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale i dla stanu bezpieczeństwa budynków. Warto poznać kilka praktycznych zasad radzenia sobie z taką sytuacją, by uniknąć niebezpiecznych komplikacji i sprawnie osuszyć teren.

Przedstawiamy garść wskazówek, jak sprawnie i bezpiecznie wypompować wodę z piwnicy i podziemnego garażu za pomocą motopompy:

  • Nie należy wstawiać motopomp spalinowych do pomieszczenia – urządzenie powinno znajdować się na zewnątrz budynku, a do zalanego pomieszczenia należy wprowadzić wąż ssawny.
  • Jeśli przyczyną zalania pomieszczenia są obfite i ulewne opady deszczu, można bezpiecznie przystąpić do natychmiastowego wypompowywania wody.
  • Jeśli przyczyną zalania pomieszczenia jest wysoki poziom wód gruntowych, należy poczekać z jej wypompowaniem aż poziom wód gruntowych opadnie. W przeciwnym wypadku pomieszczenie ponownie napełni się wodą, która będzie wypłukiwać fundamenty.
  • Jeżeli jednak wysoki poziom wód gruntowych utrzymuje się dłużej, najlepiej zastosować inne rozwiązanie: należy wykopać dół w ziemi w odległości kilkunastu-kilkudziesięciu metrów od budynku. Jego poziom powinien być niższy niż posadzka w pomieszczeniu, dzięki czemu woda zacznie spływać do dołu, z którego możemy bezpiecznie wypompować wodę.
  • Nie należy wylewać wody do ogrodu ani w sąsiedztwie domu, ponieważ ponownie spłynie do najniższego miejsca, czyli piwnicy, garażu lub wykopanego dołu. Wodę powinno się wypompować albo do studzienki posiadającej odprowadzenie w odległym miejscu, albo kilkaset metrów od domu za pomocą długiego węża tłocznego.

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców i od nich oczekują pomocy.

Woda może wlewać się do piwnic z wielu prozaicznych powodów, np.: braku izolacji wodochronnej na fundamentach i posadzkach piwnicznych, nieszczelności, niezabezpieczonych przed przeciekami albo źle zabezpieczonych przejść instalacyjnych przez ściany budynku, złego lub zatkanego drenażu oraz systemów odprowadzających wody opadowe, uszkodzeń instalacji wod.-kan., topniejącego śniegu itp.

Stany nadzwyczajne to awarie magistrali sieci wodociągowych oraz podtopienia (powódź i gwałtowne nawałnice); wobec nich systemy zabezpieczające przed wtargnięciem wody mają ograniczoną efektywność

Zaleganie wody w piwnicach typowe jest dla budynków usytuowanych na terenach o wysokim poziomie lustra wód gruntowych oraz złym stanie technicznym fundamentów i podpiwniczeń. Zazwyczaj są to kilkudziesięcioletnie obiekty, wybudowane w oparciu o przestarzałe technologie, albo stawiane w warunkach hydrologicznych, gdzie poziom wód gruntowych był niższy.

Przecieki wód gruntowych mogą wynikać też ze złego rozpoznania takich warunków oraz popełnionych błędów konstrukcyjnych, względnie uszkodzeń hydroizolacji podczas robót budowlanych, remontów itp.

Okresowość pojawiania się wody monitorowana jest zazwyczaj poprzez lokatorów i użytkowników i zgłaszana do zarządcy budynku. Powinien on zlecić wykonanie ekspertyzy oceniającej warunki hydrologiczne gruntu i zawierającej wskazania, jak zabezpieczyć strefy fundamentów i przyziemia przed naporem takich wód. W dalszym toku postępowania trzeba znaleźć pieniądze na remont i wykonawcę.

Nagminne są przypadki, gdy po opadach atmosferycznych woda wybija przez wpusty ściekowe w posadzkach. Brak odpływu i dłuższe jej zaleganie może świadczyć o braku spadków posadzki do takich wpustów. Takie podtopienia zwykle wskazują na zatkania systemów drenażu i odwodnień. Może to być wynik zaniedbań obowiązku kontroli, przeglądów okresowych i napraw, jak też skutek awarii niezależnych od człowieka oraz poczynionych błędów budowlanych.

Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1332) obliguje właściciela lub zarządcę do kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy wód opadowych i gruntowych oraz niszczące działania czynników, które osłabiają zabezpieczenia hydroizolacyjne w eksploatacji z częstotliwością co najmniej raz w roku (art. 62).

Powodem podtopień piwnic (szczególnie dotkliwych po gwałtownych nawałnicach) może być ukształtowanie terenu niekorzystne dla budynku, gdzie zawsze wody opadowe ściekają ku niemu.

Choć rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U nr 75 z 15.06.2002 r., poz. 690 z późn. zm.) nakazuje sytuować budynki mieszkalne poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości takich jak m.in. powodzie i zalewanie wodami opadowymi (§ 11 pkt. 1 i 2), a teren wokół wyposażać w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (§ 28), to jednak mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie z jakichś powodów poprawnie działający układ ukształtowania terenu został naruszony, np. w wyniku robót budowlanych (układanie drogi, chodnika), prac związanych z kształtowaniem krajobrazu otoczenia (usunięcie drzewa, zazielenianie, źle usytuowane elementy „małej" architektury itp.).

Awarie instalacji wod.-kan. wymagają natychmiastowych interwencji właściwych służb komunalnych. Warto więc zawczasu pamiętać o potrzebie zapewnienia swobody dostępu do zaworów odcinających niekontrolowany wyciek wody.

W przypadku zalania rośnie też realne zagrożenie możliwością porażenia prądem elektrycznym, dlatego należy rozważyć konieczność odcięcia jego obwodu.

Wobec klęsk żywiołowych i zarządcy, i obecni lokatorzy powinni razem uczestniczyć w skoordynowanych akcjach ratunkowych (np. przy usuwaniu wody, ratowaniu mienia, sprzątaniu). W warunkach powodziowych dowództwo przejmują lokalne sztaby przeciwpowodziowe.

Korzystanie z pomocy straży pożarnej (wypompowującej wodę) może być zasadne wówczas, gdy wysokość słupa wody na posadzkach pozwala efektywnie zastosować węże pomp; jeśli jest niska, to pozostają fizyczne metody „wiadra i ścierki" realizowane przez współmieszkańców.

Wyjątek od tej zasady stanowi woda powodziowa, której nie wolno wypompowywać z piwnicy dotąd, aż stan wód gruntowych obniży się poniżej jej poziomu. Nagłe jej wypompowanie zasysa bowiem wody gruntowe, co może prowadzić do wypłukiwania gruntu spod posadzek piwnic i fundamentów (zagrożenie zawaleniem budynku).

Źródło - http://www.administrator24.info/artykul/id637,gdy-woda-zalewa-piwnice