Usuwanie wyrobów zawierających AZBESTSerdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do skorzystania z dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja obejmuje do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Odbierany będzie również azbest, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy gminy Nowogard posiadający tytuł prawny (własność, współwłasność itp.) do nieruchomości a także kościoły, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu do WFOŚiGW w Szczecinie mogą składać także przedsiębiorcy, na zasadach określonych w regulaminie (www.wfos.szczecin.pl zakładka AZBEST).

W celu skorzystania z dotacji należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, pok. nr 5, w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, pok. 207 lub na stronie www.nowogard.pl w formie plików do pobrania poniżej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard.

Termin naboru wniosków: 28 kwietnia 2017 r.

Planowany termin realizacji zadania - do 29 września 2017 r. pod warunkiem uzyskania na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Uwaga! W ramach realizowanego zadania gmina nie udziela dofinansowania na zakup nowego pokrycia dachowego.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela –
- Artur Bajerski - inspektor wydziału GKMiOŚ, tel. 913 926 239,
- Aleksandra Lewińska – podinspektor wydziału GKMiOŚ., tel. 913926232.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu