Nowogard, dnia 10 grudnia 2012 roku

Szanowny Pan
Marcin Simiński
Redaktor Naczelny
Dziennika Nowogardzkiego

Szanowny Panie Redaktorze
W związku z artykułem „Z wizytą w dalekiej Macedonii" opublikowanym w Dzienniku Nowogardzkim z dnia 30.11. 2012 roku, działając na podstawie art. 31 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm) wnoszę o opublikowanie, w trybie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, następującego sprostowania:

Nieprawdą jest, że w latach ubiegłych osoby wchodzące w skład delegacji zagranicznych nie pobierały diet z tego tytułu. W latach 2003-2012 z budżetu gminy wypłacono kwotę 21.246,01 zł z tego tytułu, w tym również wypłacono diety byłemu burmistrzowi Nowogardu Panu Kazimierzowi Ziembie, byłemu zastępcy burmistrza Panu Jerzemu Kaczmarskiemu oraz byłym przewodniczącym i zastępcom przewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie.

Z poważaniem
sekretarz gminy
A.Biegańska-Sawicka