facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2022 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Szanowni Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do składania propozycji członków do komisji konkursowej oraz przygotowywania ofert na rok 2022.
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert zostanie wkrótce  podane do publicznej wiadomości na stronie www.nowogard.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jarosław Soborski
Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu