2020 03 11 baner

Co dalej z zajęciami szkolnymi dla klas I-III? Jak będzie wyglądała nauka najmłodszych oraz jakie standardy sanitarne będą obowiązywały, aby zachować bezpieczeństwo wśród dzieci i nauczycieli? Aby rozwiać państwa wątpliwości odpowiadamy jak będzie to wyglądać w gminie Nowogard.

W związku z ogłoszeniem przez MEN wznowienia od dnia 25 maja 2020 w szkołach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych dyrektorzy wszystkich nowogardzkich placówek oświatowych w tym przedszkoli zostali zobowiązani do przygotowania szkół i przedszkoli na przyjęcie dzieci.

Co muszą zrobić dyrektorzy, aby w pełni przygotować szkoły na przyjęcie dzieci?
W Szkołach zostanie przeprowadzona dezynfekcja powierzchni płaskich, toalet, klamek, kontaktów, ławek, poręczy, i będzie prowadzona w systemie ciągłym z częstotliwością nie mniejszą niż wskazana w wytycznych organów sanitarno -epidemiologicznych. Dyrektorzy muszą przeprowadzić orientacyjne rozpoznanie, jaka ilość dzieci faktycznie zgłosi się na zajęcia oraz zapewnić obecności w szkole/przedszkolu odpowiedniej ilości nauczycieli/opiekunów i innego personelu do adekwatnej ilości uczniów.

Jak będą wyglądały zajęcia?
Dzieci zostaną rozśrodkowane podczas zajęć z zachowaniem przewidzianej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami/ z zachowaniem norm przewidzianej powierzchni minimalnej. Uczniom zostaną zapewnione stosowne środki ochrony osobistej odpowiednich do rzeczywistych potrzeb nie mniejszych niż środki minimalne wskazane w wytycznych sanitarno - epidemiologicznych. Podczas zajęć nauczyciele i inny personel zostanie zobowązanido stałego obserwowania stanu zdrowotnego uczniów i niezwłocznego reagowania na wszelkie zaobserwowane bądź zgłaszane przez uczniów niepokojące objawy.

Co dalej?
Dyrektorzy szkół muszą zapewnić nauczycielom i innemu personelowi stosowne środki ochrony osobistej odpowiednie do rzeczywistych potrzeb nie mniejszych niż środki minimalne wskazane w wytycznych sanitarnych. Na terenie szkoły musi zostać zapewniony nadzór nad przestrzeganiem zasad sanitarnych przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły oraz poruszajcie się po tym terenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, zwłaszcza w ciągach komunikacyjny, w których może wystąpić duże zagęszczenie poruszanych się osób. Osoby, nie przestrzegające obowiązujących zasad sanitarnych będą w pierwszej kolejności pouczane, a jeżeli nie zastosują się do pouczenia zostaną zobligowane do opuszczenie terenu szkoły.
Najważniejsze to:
Osoby wykazujące objawy chorobowe nie powinny być wpuszczone na teren szkoły, a jeżeli znajdują się na tym terenie powinny go jak najszybciej opuścić. Klasy będą wietrzone w czasie każdej przerwy. W szkołach zostanie zapewnione pomieszczenie, które w razie potrzeby będzie mogło posłużyć jako izolatka dla osób z objawami chorobowymi, niemogącymi niezwłocznie opuścić terenu szkoły.

Zbliża się koniec roku szkolnego, co dalej z uczniami klas VIII i maturzystami?
W szkołach zostaną zapewnione konsultacje dla uczniów klas VIII i maturzystów od 25 maja dla pozostałych uczniów od 1 czerwca. Wszystkie zajęcia łącznie z konsultacjami będą odbywać się w ramach planowanej siatki godzin w obowiązującym arkuszu organizacyjnym z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa.

Marcin Gręda