Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2020/01/14_nfop/
W poniedziałek 13 stycznia br. burmistrz Robert Czapla spotkał się z nowo wybranymi władzami Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych (NFOP). Przypomnijmy, że zarząd NFOP tworzą: Mieczysław Cedro (prezes), Cezary Komisarz (wiceprezes), Magdalena Rogojsza (sekretarz), Jan Smolira (skarbnik) oraz Jacek Rafiński, Eugeniusz Tworek i Jerzy Jabłoński.
W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli również członkowie komisji rewizyjnej NFOP (skład komisji: D. Banach, T. Hołubowski, A. Wysoszyńska), omówiono plan tegorocznej współpracy, w tym między innymi organizację Dnia Nowogrdzkich Orgnizacji Pozarządowych. Podczas rozmów burmistrz Nowogardu poinformował zebranych, że planuje przeznaczyć na siedziby organizacji pozarządowych pomieszczenia budynku przy ul. 3 Maja (po były PSS). (mo)