Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Uprawnieni geodeci
Gmina Nowogard

w trybie art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.)
zaprasza do złożenia oferty cenowej

 na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard.

  1.  Zamówienie obejmuje: scalenie działek, podział działek, wznowienie i stabilizacja granic działek w roku 2019.
  2.  Termin składania ofert – Urząd Miejski w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, plac Wolności 1, pokój nr 5 w terminie do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 14.30.
  3. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 14.45 w sali obrad Rady Miejskiej.
  4.  Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 Ogłoszenie wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206 bądź ze strony internetowej Urzędu www.bip.nowogard.pl

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

załącznik: