PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu Robert CzaplaW dniu 07.01.2019r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Ośrodek Pomocy Społecznej złożyli projekt konkursowy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej – edycja 2019.” Działania skierowane są na aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo. Projekt ma na celu aktywizację zawodową poprzez przeprowadzenie prac remontowych gminnego zasobu mieszkaniowego (mieszkania socjalne), jak również zakup nowego wyposażenia do tych lokali, co przyczyni się do podniesienia ich standardu i zwiększy gminny zasób mieszkaniowy.

Realizacja prac remontowych w mieszkaniach pozostających w zasobach gminy będzie stanowić szansę na aktywizację społeczno-zawodową osób, zarówno uczestników projektu jak i osób przebywających w tych lokalach. Działania te stworzą także możliwość przeprowadzenia lokalnego programu rynku pracy.

Całkowity koszt zaplanowanego działania to 126490.00 zł. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się do 31.01.2019r. O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.