mt_gallery:2018/05/16_Slajsino_paneleProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy mocy 400 kW usytuowanych na dachach budynków: - hali kompostowni: 350 kWp; - hali sortowni: 50 kWp. Beneficjentem jest Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Całkowita wartość projektu: 3.572.966,56 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 1.413.489,23 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 1.491.361,63 PLN

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych na dachach sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie o łącznej mocy 400 kW. Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych instalacji, w całości zostanie wykorzystana na potrzeby RZGO w Słajsinie.

***

W dłuższej perspektywie czasu, instalacja ta przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt będzie stanowił wkład w procesy ogólne w tym poprawę jakości i standardów ekosystemu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego; poprawę jakości życia (m. in. poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i krążeniowego społeczności lokalnej).

***

Realizacja projektu przyniesie korzyści m.in. dla:

- społeczność lokalna (gminna) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- społeczność regionalna (powiat i województwo) – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego;

- gminy należące do Celowego Związku Gmin R-XXI – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, możliwość zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego.

***

Realizacja projektu będzie wywierać wpływ na wszelkie instytucje i organizacje, czerpiące korzyści w zakresie wykorzystywania wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz w zakresie promowania postaw proekologicznych, zwiększania wykorzystywania odnawialnych źródeł oraz generowania oszczędności na wyprodukowanej energii.

Gmina Nowogard – jako jednostka samorządu terytorialnego, osiągnie także korzyści w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia polegające na podniesieniu standardu ekologicznego regionu oraz jego wartości inwestycyjnej w wyniku realizacji inwestycji sprzyjającej ochronie środowiska naturalnego. Znacznemu też wyeliminowaniu ulegnie skala zagrożeń, wynikających z dokumentów planistycznych i strategicznych (spadek misji gazów cieplarnianych).