Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 29 grudnia 2017 roku stwierdził, że redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego dopuścił do publikacji kłamstw w artykułach na temat wycinki drzew.

„Kłamstwo ma zawsze krótkie nóżki” - mówi znane polskie przysłowie. W ostatnim czasie, po raz kolejny, przekonał się o tym, na własnej skórze, redaktor naczelny Dziennika Nowogardzkiego Marcin Simiński.

Jakiś czas temu Dziennik Nowogardzki siał na lewo i prawo nieprawdziwe informacje, wprowadzające w błąd mieszkańców o wycince drzew w naszym mieście. Rzekomo gmina Nowogard miała zamiar ciąć wszystkie drzewa jak leci. Była to oczywista nieprawda ale pomimo naszych monitów, wniosków o sprostowanie, redaktor Simiński tych nieprawdziwych informacji nie sprostował. Trzeba było iść do sądu aby wymusić na tej gazecie żeby napisała w końcu prawdę.

Szkoda, że tak mało rzetelne jest dziennikarstwo w wydaniu DN. Kłamstwa, niedomówienia, sugestie i pomówienia – to jedyny sposób, jakim w większości swych artykułów posługuje się DN i kolejny raz, właśnie za to, Sąd skazał redaktora naczelnego i nakazał mu publikację sprostowania wg poniższej treści:

 WYROK*
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 29 grudnia 2017 r.         

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Wituszko
Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Magdziarz

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Szczecinie
na rozprawie
sprawy z powództwa: Gminy Nowogard
przeciwko Marcinowi Simińskiemu
o nakazanie opublikowania sprostowania

I. nakazuje redaktorowi naczelnemu ,,Dziennika Nowogardzkiego" pozwanemu Marcinowi Simińskiemu, aby na własny koszt opublikował w ,,Dzienniku Nowogardzkim" sprostowanie artykułu zamieszczonego w wydaniu tego Dziennika z dnia 5-07 września 2017 r. zatytułowanego: "Takiego huku jeszcze nie słyszałem", czcionką nie mniejszą niż zastosowana w artykule, na stronie tego Dziennika odpowiadającej numeracji strony, na której ukazał się ten artykuł, o treści:
"Sprostowanie do artykułu "Takiego huku jeszcze nie słyszałem":

  1. Nieprawdą jest, że Gmina Nowogard jest właścicielem terenu parku przy stadionie, a więc odpowiedzialnym za usunięcie zmurszałego u korzeni drzewa. Z danych posiadanych przez Urząd Miejski w Nowogardzie wynika, że drzewo rosło na terenie działki będącej własnością Skarbu Państwa. W dniu 14 sierpnia 2017 r. Starosta Goleniowski wydał decyzję administracyjną o przekazaniu w zarząd nieruchomości Nadleśnictwu Nowogard, na której rosło przewrócone drzewo.
  2. Nieprawdą jest, że Gmina Nowogard ww. tematem nie zajęła się. W dniu 13 lipca 2017 r. Burmistrz Nowogardu wystosował pismo w sprawie pękniętego drzewa do Nadleśnictwa Nowogard, informując także o tym Starostę Goleniowskiego. Na ponowny wniosek Gminy Nowogard, Nadleśnictwo Nowogard pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. poinformowało Burmistrza Nowogardu, że wycinki drzewa dokona w dniu 5 września 2017 r., w godzinach od 8.00 do 15.00. Wycinka drzewa nie doszła do skutku z powodu jego samoistnego przewrócenia się w dniu 2 września 2017 r.
  3. Nieprawdą jest, że wszystkie drzewa oznaczone czerwoną farbą, rosnące w ciągu drogi nr 106 będą wycięte.

Zastępca Burmistrza Nowogardu
Krzysztof Kolibski.

II. zasądza od pozwanego Marcina Simińskiego na rzecz powoda Gminy Nowogard kwotę 1.320 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nic dodać i nic ująć. Komentarz pozostawiamy Państwu. (ps)

* wyrok nie jest jeszcze prawomocny