PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/09/25_Fundusz_solecki_Strzelewo
Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze. Zanim zostaną wydane, wszystkie strony procesu decyzyjnego, czyli burmistrz, rada gminy, przedstawiciele sołectwa i poszczególni mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych muszą uzgodnić, czy fundusz zostanie wydzielony, a później – jak będzie wydatkowany.

O przeznaczeniu pieniędzy decydują bezpośrednio sami mieszkańcy, którzy mogą także uczestniczyć w wykonywaniu konkretnych zadań lub sprawować nadzór nad realizacją przedsięwzięcia – samorządność idzie tu więc najdalej jak to możliwe. Pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na realizację zadań własnych gminy służących dobru wspólnemu i poprawie warunków życia mieszkańców.

Podczas popołudniowego (godz. 17.00) piątkowego spotkania w Strzelewie (22 września br.), na którym obecny był również burmistrz Nowogardu, sołtys Jolanta Bednarek omówiła najpierw sprawy bieżące, a następnie przedstawiła propozycję podziału funduszu sołeckiego, który zaproponowała Rada Sołecka. Propozycje te zostały zaakceptowane i na drodze uchwały podjęte jednogłośnie.

Fundusz sołecki Strzelewa ma charakter inwestycyjny i tak:

- 3 tys zł na remont dróg gminnych;

- 1,5 tys zł na opłaty za prąd;

- 2 tys zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży;

- pozostałe pieniądze zostały zabezpieczone na zakup kosiarki traktorowej, ponieważ teren do wykoszenia, który należy do sołectwa, jest bardzo rozległy.

W czasie wolnych wniosków, mieszkańcy przedstawili szereg aktualnych problemów, które dotyczą lokalnej społeczności takich jak: poprawa stanu nawierzchni kolejnych dróg prowadzących na kolonie czy też oświetlenie ledowe dróg prowadzących na obie kolonie oraz czyszczenia rowów melioracyjnych. Na wszystkie pytania mieszkańcy otrzymali odpowiedź oraz zapewnienia, że gmina wywiąże się z postawionych zadań.

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami było to też okazją, aby podziękować mieszkańcom i ich sołtys Jolancie Bednarek za dotychczasową współpracę, za jej starania i dbanie o rozwiązywanie wszelkich problemów, z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy sołectwa Strzelewo.

Wniosek z tego spotkania płynie jeden - takie spotkania są zawsze potrzebne i przynoszą wymierne efekty. (ps)