Rata za alkohol do 30 września 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.  III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

Przekroczenie ustawowego terminu spowoduje konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty w wys. 30 % rocznej opłaty.

2017/09/01_Bieniczki_konsultacje
Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia nr 353/17 Burmistrza Nowogardu, z dnia 22 sierpnia 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki.

Konsultacje miały zasięg ograniczony do mieszkańców sołectwa Bieniczki. Uprawnionych do udziału w konsultacjach było 89 mieszkańców. W zebraniu wzięło udział 26 mieszkańców.

Konsultacje przeprowadzono 31 sierpnia 2017 roku, w formie zebrania wiejskiego w Bieniczkach, w obecności burmistrza Roberta Czapli, sekretarz Agnieszki Biegańskiej - Sawickiej i Adama Aniuksztysa z Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Ewa Jakubcewicz.

Projekt statutu sołectwa Bieniczki został jednogłośnie przyjęty przez uprawnionych mieszkańców. (ps)