Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/07/15_Zespol_zalewanie_posesji
W związku z ulewnymi deszczami, które w minionym tygodniu ponownie nawiedziły naszą gminę i doprowadziły do kolejnego podtopienia posesji nr 16 przy dawnej ulicy Dąbrowszczaków, z inicjatywy burmistrza Roberta Czapli, odbyło się w tej sprawie, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, spotkanie (14 lipca br.).

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, Tadeusz Fiejdasz – kierownik Wydziału GKMiOŚ, Stanisław Pietrzycki - specjalista ds. zarządzania kryzysowego, st. kpt. Marek Michalak – p.o. Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, dh Artur Konior – Komendant OSP Nowogard, Piotr Tomków - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (PUWiS) oraz Jerzy Furmańczyk – Furmańczyk Wspólnoty (zarządca zalewanej posesji).

Ten zespół kryzysowy, zwołany w trybie pilnym, miał za zadanie wypracowanie działań zapobiegających zalewaniu ww. posesji. Najpierw jednak skupiono się na przyczynach powstawania tej sytuacji. Pierwszą i najważniejszą przyczyną były ulewne deszcze, które ponownie nawiedziła nasz region. Drugą możliwą przyczyną, jak wynika z rozmów z mieszkańcami, jak i z informacji pozyskanej od straży pożarnej,  że przez ponad 20 lat nigdy tam nie było tego problemu, mogło być  wybudowanie nowego bloku przy tej ulicy - zwiększyła się w ten sposób powierzchnia skupiająca dużą ilość wody, która nie jest w stanie być odebrana przez deszczówkę.

***

Podczas dyskusji ustalono że w trybie natychmiastowym podjęte zostaną następujące działania:

- oczyszczenie kanalizacji sanitarnej, do której spływa z drogi beton, wywożony z firmy Betmix na ulicy Górnej, który w wyniku twardnienia zasklepia rury;

- udrożnienie i ewentualnie poszerzenie rowów melioracyjnych, które odprowadzają wodę deszczową na teren Szuwarów,

- przeczyszczenie kanalizacji deszczowej;

- oczyszczenie studni na terenie posesji;

- zabezpieczenie budynku poprzez założenie instalacji zewnętrznej pionowej, która będzie zapobiegać dostawaniu się wody do budynku przez ścianę, co ma w tej chwili miejsce;

- ewentualne podwyższenie krawężników – wówczas woda spływałaby wzdłuż jezdni (decyzja jednak w tej sprawie leży po stronie mieszkańców);

- instalacja zaworu zwrotnego w rurze odprowadzającej przy pomocy studni wodę z terenu posesji do kanalizacji deszczowej lub budowa nowej studni z zaworem zwrotnym,

- ponadto burmistrz Robert Czapla zdecydował, że jeżeli będzie taka potrzeba, to jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą pomagały mieszkańcom w wypompowywaniu wody z zalanych budynków.

Ustalono dodatkowo, że w przypadku gdyby te działania nie odniosły skutku, Gmina zleci przeprowadzenie analizy oraz opracowanie całościowej koncepcji rozwiązania problemu deszczówki w tym rejonie miasta.

***

Komendant PSP w Goleniowie zwrócił także uwagę na fakt, że strażacy w przypadku ulewnych opadów, podejmują swe działania, przy użyciu pomp, dopiero po ich ustaniu. Niestety mieszkańcy nie potrafią tego zrozumieć i mają często pretensje do nich, że zaprzestają pracy zamiast im pomagać. Przepisy mówią jasno, że po dobie od ustania opadów, dopiero powinno się przystąpić do wypompowywania wody w 1/3 jej objętości, po kolejnej dobie kolejne 1/3 i dopiero w trzeciej dobie można ją całkowicie wypompować (pod warunkiem, że wody nie przybywa) Dlaczego tak? By chronić budynki mieszkalne przed uszkodzeniem w wyniku gwałtownego wypompowania wody, która podmyłaby ściany danej nieruchomości. Straż prosi o wyrozumiałość mieszkańców.

***

Ustalenia zespołu zostały następnie przekazane mieszkańcom z domu przy ul. Pileckiego 16 (dawniej Dąbrowszczaków), którzy przybyli do ratusza, aby dowiedzieć się, co będzie czynione w ich sprawie. (ps)