PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Rata za alkohol do 31 maja 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2018 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

aaaaIzba (tu: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie) wskazuje, że stosownie do art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Nowogardzie była zobowiązana do podjęcia odpowiedniej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 nie później niż do dnia 25 stycznia 2017 r.

W tych okolicznościach w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma wzywa się Radę Miejską do opracowania i przedłożenia tut. Izbie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, może (tu: ale nie musi) dokonać również organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (tu: burmistrz).

***

Nie każdy z nas potrafi w pełni zrozumieć język prawniczo-finansowy, dlatego postaramy się wyjaśnić jak najprościej - o co w tym piśmie tak naprawdę chodzi.

Otóż, w dniu 15 listopada 2016 r., burmistrz złożył w biurze rady, projekt budżetu gminy na rok 2017 wraz z załącznikiem w postaci wieloletniej prognozy finansowej. Radni od tego momentu mieli aż 1,5 miesiąca na zapoznanie się z dostarczonymi dokumentami. Podczas pierwszego czytania budżetu, w trakcie sesji Rady Miejskiej 21 grudnia 2016 r., radni mieli możliwość wnieść ewentualne uwagi co do projektu budżetu. Tak się jednak nie stało. Radni dopiero 25 stycznia br. przegłosowali własne zmiany w projekcie budżetu i go następnie uchwalili. Zapomnieli jednak przy tym o dokonaniu niezbędnych zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Nowogard na lata 2017-2023 (WPF).

Wieloletni Plan Finansowy jest dokumentem integralnym i musi być uchwalony najpóźniej wraz z uchwalanym budżetem, tj. do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyjmowanego budżetu (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).

***

Okazuje się, że nie pierwszy to już raz radni nowogardzcy postępują niezgodnie z prawem. Do podobnej sytuacji doszło bowiem rok temu (27 stycznia 2016 r.), również przy uchwale budżetowej i wówczas to skarbnik informował radnych, że wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wieloletni Plan Finansowy też nie został uchwalony.

Obecnie jednak Pan Bogusław Staszewski, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (RIO), w oficjalnym piśmie, w dość ostrym tonie (pierwszy raz w historii naszej gminy), skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Piotra Słomskiego (do wiadomości Burmistrza Nowogardu), wzywa się Radę Miejską do opracowania i przedłożenia tut. Izbie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. To zdanie jest o tyle ważne, że rok temu przy podobnym piśmie z RIO, radny Michał Krata (wiceprzewodniczący RM) próbował udowodnić, że ten obowiązek spoczywa tylko i wyłącznie na burmistrzu.

***

W podobnym błędzie tkwi chyba obecnie sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotr Słomski, który przyniósł burmistrzowi pismo, gdzie wzywa on organ wykonawczy tj. burmistrza do dokonania odpowiednich zmian w wieloletniej prognozie finansowej w oparciu o przyjętą przez radę uchwałę budżetową.

Po pierwsze, ani Przewodniczący ani Rada Miejska nie mają takiej władzy, aby coś burmistrzowi nakazywać, a po drugie RIO jasno się wypowiedziało kto ma to zrobić, przyjąć i dostarczyć. I taką odpowiedź otrzymał Przewodniczący Rady Miejskiej od burmistrza Roberta Czapli. W roku poprzednim, burmistrz wraz ze skarbnikiem, za Radę Miejską dokonali odpowiednich zmian w WPF, bo chcieli zażegnać niebezpieczną sytuację dla Gminy. Jednak radni nadal nie słuchają tego, co im mówi burmistrz czy skarbnik i wszystko robią po swojemu – jak jeździec bez głowy. Tylko, że tym razem nikt za nich pracy nie wykona.

***

Rada Miejska dostała od RIO czas na poprawę, uchwalenie i dostarczenie do Izby prawidłowej wieloletniej prognozy finansowej i to w ciągu 7 dni czyli do 20 lutego br. (poniedziałek). Jeżeli radni tego nie zrobią, wówczas RIO może wydać negatywną opinię dotyczącą uchwalonego przez radnych budżetu. Jakie czekają nas wówczas konsekwencje? Gmina nie będzie mogła wykonać żadnych uchwalonych na ten rok inwestycji. Jaką radni podejmą decyzję przekonamy się podczas tzw. sesji nadzwyczajnej, którą na poniedziałek (20 lutego br.) zwołał Przewodniczący Piotr Słomski.

***

Prawda jest taka, że 15 radnych (Słomski, Krata, Ciechanowski, Kania, Dziura, Bogus, Nieradka, Wiatr, Pawlak, Kielan, Bociarski, Kwiatkowski, Paśko i Jurczyk) projekt budżetu, przygotowany przez burmistrza i skarbnika, „rozsadzili w powietrze”, a teraz nie potrafią sami dokonać zmian w WPF.

***

Czy radni wyciągną z tego jakieś wnioski?

Czy radni zaczną wreszcie słuchać tego, co mówi do nich burmistrz i skarbnik?

Ile jeszcze kompromitacji nasza Gmina doświadczy poprzez działania Rady Miejskiej obecnej kadencji z jej Przewodniczącym?

Póki co radni koalicji PiR-PiS-PSL-WN chcąc zrobić na przekór burmistrzowi przynoszą szkodę mieszkańcom gminy Nowogard.

Piotr Suchy

Nowogard, dnia 17.02.2017 r.

Szanowny Pan Piotr Słomski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Nowogardzie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 lutego 2017 r. uprzejmie informuję, że pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie skierowane jest bezpośrednio do Pańskiej osoby. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę powagę sprawy i brak odpowiedzialności samej Rady Miejskiej w Nowogardzie, zmuszony jestem krok po kroku przypomnieć Panu, jak wyglądał proces uchwalania tegorocznego budżetu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedłożyłem Radzie Miejskiej, w terminie do 15 listopada 2016 r., projekt budżetu gminnego na rok 2017 wraz w Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2017-2023. Oba projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co jest potwierdzeniem tego, że oba dokumenty zostały przygotowane przez organ wykonawczy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Od momentu złożenia obu projektów uchwał, Rada Miejska w Nowogardzie miała czas do końca roku na ich uchwalenie.

Jak mi wiadomo, został Pan poinformowany jako nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie, iż dobrze by było, aby w miesiącu grudniu zwołał Pan 2 sesje: 14 i 28 grudnia, co pozwoliłoby Radzie Miejskiej sprawnie przeprowadzić pierwsze, jak i drugie czytanie projektu budżetu, a w konsekwencji uchwalenie go do końca roku lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach do końca stycznia 2017 roku.

Od 15 listopada do 31 grudnia 2016 r., Rada Miejska nie złożyła żadnych wniosków ani sugestii co do projektu budżetu. Dokonała tego dopiero podczas sesji w dniu 25 stycznia 2017 r., przeprowadzając II czytanie budżetu, przegłosowując swoje wnioski do budżetu i uchwalając ostatecznie budżet z tymi zmianami. W tym miejscu należy też zauważyć, że żaden z przedłożonych przez radnych wniosków, nie posiadał uzasadnienia proponowanych zmian w budżecie, co jest działaniem nieetycznym wobec samych mieszkańców gminy Nowogard.

W tym miejscu bezpardonowo należy stwierdzić fakt, iż Rada Miejska w terminie ustawowym, a więc nie później niż uchwała budżetowa, była zobligowana przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową. Jednak tak nie zrobiła, czym naruszyła ustawę o finansach publicznych, i co zostało potwierdzone przez organ nadzoru w piśmie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do Pana z dnia 9 lutego 2017 r.

Panie Przewodniczący, analizując Pańskie pismo skierowane do mojej osoby pragnę zauważyć, iż planowane zaciągniecie pożyczki, zostało przeze mnie ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023, przedłożonej przeze mnie w biurze rady. Natomiast brak Pana wiedzy w tym temacie utwierdza mnie w przekonaniu, że Rada Miejska nie tylko nie przeanalizowała, ale nawet nie zapoznała się z powyższym dokumentem.

Na podstawie powyższego muszę stwierdzić, że pismo Pana, skierowane do mojej osoby jest bezprzedmiotowe, a Pana wezwanie do złożenia przeze mnie aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej jest w rzeczy samej bezzasadne.

Dotychczasowa opieszałość Pana Przewodniczącego w podejmowaniu decyzji oraz nieprzestrzeganie ustawy o finansach publicznych, może w konsekwencji przyczynić się do wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie negatywnej opinii w sprawie uchwalonego budżetu na rok 2017, a w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia jego realizacji.

Zgodnie więc z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, które otrzymał Pan w dniu 13 lutego br., jest Pan wraz Radą Miejską zobligowany do przygotowania, zatwierdzenia oraz dostarczenia uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 zgodnie z danymi, przyjętymi w uchwale budżetowej z uwzględnieniem w szczególności planowanych dochodów, wydatków i deficytu finansowego.

Z poważaniem

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla