PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Cezary Komisarz

W dniu 2 kwietnia br., w Warszawie miał miejsce XII Synod Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP, podczas którego wybrano Radę Kościoła oraz Prezbitera Naczelnego na 4 letnią kadencję.

Prezbiterem Naczelnym Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej wybrany został pastor Cezary Komisarz z Nowogardu, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej służby. To kolejny mieszkaniec Nowogardu obejmujący ważne stanowisko rangi krajowej.

Dla wyjaśnienia:

Organami Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan (KECh) jako całości są: Synod Kościoła - najwyższy organ władzy, a w okresie międzysynodalnym Kolegium Pastorów, Rada Kościoła - organ wykonawczy, której przewodniczy Prezbiter Naczelny, Komisja Kontrolująca Kościoła - organ kontrolny. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła są autonomiczne zbory (parafie). Na czele każdego zboru stoi Rada Zboru, do której - z urzędu - wchodzi Pastor oraz Sekretarz i Skarbnik.

KECh w Polsce tworzy pięć okręgów, na czele którego stoi Prezbiter Okręgu (dotychczas dla Okręgu Zachodniego dwukrotnie był nim Pastor Komisarz).

Prezbiter Naczelny Kościoła reprezentuje Kościół na zewnątrz w kontaktach z MSWiA, z innymi urzędami i instytucjami oraz w Międzynarodowym Związku Kościołów Ewangelicznych.

 

opr. Piotr Suchy