PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W celu złagodzenia mieszkańcom gminy skutków wprowadzenia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek zespołu powołanego do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Burmistrz Nowogardu wprowadził pod obrady Rady Miejskiej zaplanowane na dzień 27 lutego 2013 r. projekt zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponowana zmiana zakłada przejęcie przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w zestawy pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych (przypominamy, iż w świetle ustawy sprzed jej nowelizacji gminy nie miały możliwości przejęcia tego obowiązku na siebie i spoczywał on bezpośrednio na właścicielu nieruchomości).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów scedowane w ramach przetargu na przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zwolni mieszkańców z ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą lub zakupem odpowiednich pojemników.

Przewodniczący zespołu do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Damian Simiński