Szanowni Państwo,

Z uwagi na ogłoszenie sesji, która odbędzie się dnia 17.10.2018 o godz. 9:00 uprzejmie informujemy że przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w sali wystawowej (piwnica) w Bibliotece Miejskiej

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

W celu złagodzenia mieszkańcom gminy skutków wprowadzenia zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na wniosek zespołu powołanego do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Burmistrz Nowogardu wprowadził pod obrady Rady Miejskiej zaplanowane na dzień 27 lutego 2013 r. projekt zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Proponowana zmiana zakłada przejęcie przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w zestawy pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych (przypominamy, iż w świetle ustawy sprzed jej nowelizacji gminy nie miały możliwości przejęcia tego obowiązku na siebie i spoczywał on bezpośrednio na właścicielu nieruchomości).

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów scedowane w ramach przetargu na przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, zwolni mieszkańców z ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą lub zakupem odpowiednich pojemników.

Przewodniczący zespołu do opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Damian Simiński