Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 11 12 wierzchy 002Tuż, po utworzeniu sołectwa Wierzchy w 2011 roku podczas pierwszego spotkania burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z mieszkańcami, zapadła decyzja, że w pierwszej kolejności zostaną podjęte działania, aby mogła powstać świetlica wiejska. Tak też się stało.

 

W 2012 roku, burmistrz wyszedł z inicjatywą do pana Tomasza Górnika, aby przekazał działkę wraz z budynkiem, po byłym sklepie, na rzecz gminy w zamian za działkę w miejscowości Maszkowo. Stosowną umowę podpisano między gminą Nowogard, a panem Górnikiem 2013 roku. Przekazanie budynku zostało oficjalnie potwierdzone stosownym aktem notarialnym. Następnie burmistrz w formie umowy użyczenia, przekazał budynek na rzecz sołectwa Wierzchy, celem utworzenia małej świetlicy wiejskiej.

W 2014 roku ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie wymieniony dach, aby zabezpieczyć budynek przed przeciekaniem - wymiana dachu wrzesień 2014 rok. W związku z tym że budynek wymaga dalszego remontu, w niedziele 9 listopada br., burmistrz Robert Czapla spotkał się z sołtys Karoliną Iwanów i mieszkańcami aby ustalić co w następnej kolejności będzie robione w przyszłej świetlicy. Podczas dyskusji ustalono, że wspólnie z pomocą gminy oraz mieszkańców zostaną wyremontowane pomieszczenia wewnątrz budynku. Wyremontowana świetlica pozwoli rozwijać pasje i zainteresowania młodzieży oraz osób dorosłych, co pozytywnie wpłynie na rozwój, aktywność i przede wszystkim integrację mieszkańców tego sołectwa. Po zakończeniu remontu gmina przystąpi do projektowania, a następnie budowy placu zabaw dla najmłodszych.

2014 11 12 wierzchy

Anna Narkiewicz