Na podstawie  Umowy nr 210/D/2014 z dnia 21 października 2014 r. zawartej pomiędzy Burmistrzem Robertem Czaplą a Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty gmina Nowogard uzyskała 170 000 zł na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2014 r.

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych zadań jest zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. Dzięki takim działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia, jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin. Pomoc o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie stypendium szkolnego w wysokości 850,00 zł lub 910,00 zł na rok szkolny i w formie zasiłku szkolnego w wysokości 530,00zł.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

W roku bieżącym ze stypendium oraz zasiłku szkolnego skorzysta 464 dzieci.