Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Stowarzyszenie „ZACZĄĆ NA NOWO” działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie
Informuje, iż od dnia 01.05.2014r. do 23.05.2014r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie  realizowany jest  projekt partnerski pod hasłem  „ Wolne życie od przemocy” finansowany ze źródeł Urzędu Miejskiego oraz  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
Celem projektu jest wypracowanie modelowego rozwiązania ułatwiającego osobom doznającym przemocy nabywanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych, znajdowanie zatrudnienia i utrzymanie się na rynku pracy oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Wykształtowanie u ofiar adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących przemocy, możliwość oceny własnej sytuacji, umiejętność modelowania zachowań, możliwość rozwoju umiejętności potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania w rodzinie, możliwość radzenia sobie w sytuacji przemocy ze strony partnerów, poszerzenie wiedzy nt wartości rodzinnych. Osoby poprzez ten program, będą miały  możliwość umacniania swojej rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę więzi emocjonalnych oraz zbudowanie klimatu zaspakajającego potrzebę miłości i akceptacji. Większa świadomość własnych praw podczas interwencji policji, umiejętność radzenia sobie podczas sytuacji kryzysowych. Bardzo ważnym zakładanym przez nas rezultatem będzie możliwość usamodzielnienia finansowego się ofiar przemocy od sprawcy poprzez doradztwo zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej lub pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej.
Projekt polega na uczestnictwie w zajeciach warsztatowo edukacyjnych ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. psychologiem, specjalistą pracy socjalnej, pracownikiem Komendy Powiatowej Policji oraz z doradcą zawodowym.
Udział w projekcie ma charakter otwarty. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr. 091-39-26-290.

Koordynator projektu Dorota Maślana