Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 05 14 budynek plaża 001Trwa zlecony przez gminę Nowogard remont budynku, znajdującego się przy głównym wejsciu plaży miejskiej w Nowogardzie. Zakres robót obejmuje remont elewacji, obróbkę okien, remont schodów oraz zostaną położone tynki w środku budynku. Prace wykonywane są bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, dzięki życzliwości i dobrej współpracy z dyrektorem nowogardzkiego Zakładu Karnego płk Jerzym Dudzikiem.

 

2014 05 14 budynek plaża 002

Anna Narkiewicz