Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

place zabaw1W piątek, 28 marca br., burmistrz Nowogardu podpisał ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego na budowę trzech nowych placów zabaw w trybie przetargu nieograniczonego.

Dotychczas, od początku kadencji, wybudowanych zostało 10 placów zabaw.

Od początku tego roku burmistrza ogłosił przetargi na kolejne 4 place. Pierwsze ogłoszenie odnosiło się do budowy placu zabaw przy ul. Zielonej, obecne zaś dotyczy budowy placów zabaw w Karsku, Sąpolnicy i Łęgnie.

Termin składania ofert upływa 15.04.2014 r. o godz. 9:00. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej.

opr. Piotr Suchy